Ostu-müügitingimused

OSTU-MÜÜGITINGIMUSED ETTEVÕTTE UAB „GAME ROOM“ VEEBIPOES WWW.GAMEROOM.EE


1. MÕISTED


1.1. Ostu-müügitingimused - käesolevad kaugteel kehtima hakkavad ostu-müügitingimused, mis kehtestavad Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja tasumise tingimused, tarnimise ja tagastamise korra ning poolte ja teiste osapoolte vastutuse www. gameroom .ee veebipoes tehtavate tehingute kohta.

1.2. Veebipood - www.gameroom.ee , kus Ostja, olles registreerunud Veebipoe süsteemis, saab osta Müüja pakutavaid kaupu.

1.3. Müüja - UAB „
GAME ROOM ”, mis on registreeritud ja töötab vastavalt Leedu Vabariigi seadustele, juriidilise isiku kood 304426107 , aadress Naugarduko tn. 41 , LT- 09313 , Vilnius, www. gameroom .ee , e-posti aadress [email protected] .

1.4. Ostja on isik, kes vastab käesolevate ostu-müügitingimuste 2.3. punktis sätestatud nõuetele ja pärast kauba ostmist veebipoest.

1.5. Ostu-müügileping - Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping, mis koosneb Ostja esitatud nõudest Veebipoele kaupade tellimiseks, ning ostu-müügitingimustest koos nende kohta käivate muudatuste ja täiendustega.

2. ÜLDSÄTTED


2.1. Ostu-müügilepingu kohaselt kohustub Müüja müüma ja tarnima kauba Ostjale ning Ostja kohustub aktsepteerima kauba ja tasuma kindlaksmääratud rahasumma ning hüvitama kohaletoimetamise kulud ostu-müügitingimustes sätestatud tingimustel.

2.2. Teie, ehk Ostja, saate veebipoes kaupu osta ainult nõustudes ostu-müügitingimustega. Pärast ostu-müügitingimustega tutvumise kinnitamist kohustute neid järgima ja neid täitma. Müüjal on õigus ostu-müügitingimusi muuta, seega lugege iga kord enne veebipoest kauba tellimist ja (või) ostmist hoolikalt ostu-müügitingimusi. Kui Ostja ei ole ostu-müügieeskirju lugenud ja (või) neist aru saanud või ei ole nendega nõustunud, ei saa ta veebipoest osta.

2.3. Veebipoest saavad tellida Veebipoe süsteemis registreerunud ja registreerimata kliendid, kes on:


2.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, st isikud, kes on saanud täisealiseks ja kelle teovõimet pole kohtulikult piiratud;

2.2.2. alaealised vanuses 14–18;


2.2.3. juriidilised isikud;


2.2.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.


2.4. Ostu-müügitingimuste punktis 2.3.2. viidatud alaealistel on õigus Veebipoest osta ainult vanema või volitatud hooldaja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui need isikud käsutavad oma sissetulekuid ja isiklikke vahendeid iseseisvalt.

2.5. Veebipoe äritegevus toimub Leedu Vabariigis.

3. OSTJA ÕIGUSED

3.1. Ostjal on õigus osta Veebipoest kaupu käesolevates Ostu-müügitingimustes ja Veebipoes kehtestatud korras.

3.2. Füüsilisel isikul on õigus Veebipoes sõlmitud Ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult vähemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Ostjale kättetoimetamise päevast vastavalt Tarbijakaitse regulatsioonidele ja käesolevatele Ostu-müügitingimustele.

3.3. Sõlmitud Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti juriidilistele isikutele (ettevõtetele) ja nende volitatud esindajatele.

3.4. Ostjal on õigus defektne ja / või valesti komplekteeritud kaup tagastada ja / või välja vahetada, kasutada kaupadele kehtivaid garantiisid ja muid Ostutingimustes ja / või õigusaktides sätestatud õigusi.


4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1 Veebipoes tellimuse esitanud Ostja peab kauba eest tasuma ja selle vastu võtma vastavalt käesolevates Ostu-müügitingimustes kehtestatud korrale.

4.2. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest Müüjat teavitama hiljemalt 1 (ühe) päeva jooksul.

4.3. Ostja peab viivitamatult uuendama oma registreerimisandmeid ja (või) Ostja konto teabe vormis muudetud andmeid.

4.4. Kauba vastuvõtmisel peab Ostja kaupa kontrollima, samuti teavitama Müüjat saadetise kahjustumisest, kauba selgelt nähtavatest defektidest, toote mudeli ja varustuse mittevastavusest Ostja tellimusele vastavalt Ostu-müügitingimustele.4.5. Toote kättesaamisel peab Ostja kontrollima, kas ostetud toode on kvaliteetne ja teavitama Müüjat toote kvaliteedis leitud puudustest, mida toote kohaletoimetamise ajal ei olnud võimalik märgata.

4.6. Toote tagastamise korral kannab tagastamise kulud Ostja, välja arvatud juhul, kui kaup tagastatakse puuduliku kvaliteedi tõttu.

4.7. Veebipoe teenuseid kasutades kohustub Ostja järgima muid käesolevates Ostu-müügitingimustes ning Veebipoes selgelt välja toodud tingimusi, mitte rikkuma Euroopa Liidu õigusakte ning mitte kasutama Veebipoodi viisil, mis võib takistada või ohustada teiste kasutajate juurdepääsu Veebipoele.

4.8. Ostja kohustub esitama ostuarve vormistamise jaoks korrektsed andmed. Ebatäpsete või ekslike andmete korral jätab UAB „GAME ROOM“ endale õiguse rakendada arve korrigeerimise haldustasu 5 eurot.

5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Müüjal on õigus määrata ostukorvi minimaalne suurus ehk minimaalne summa, mille järel Ostja tellimus täidetakse. Selle summa suurus on Veebipoes välja toodud.

5.2. Kui Ostja üritab kahjustada Veebipoe stabiilsust ja turvalisust või rikub Ostu-müügitingimuste punktis 4 nimetatud kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada Ostja juurdepääs Veebipoele või tühistada Ostja registreerimine. Müüja ei vastuta sellistel juhtudel Ostjale tekkinud võimalike kahjude eest.

5.3. Müüjal on õigus Veebipoe tegevus ajutiselt või jäädavalt lõpetada ilma sellest Ostjale ette teatamata, muuta Veebipoodi või selle üksikuid osi, kogu sisu, piirata oste, muuta Veebipoe Interneti-aadressi, piirata registreerunud ostjate arvu. Veebipoe ajutisest või püsivast peatamisest teavitab Müüja Veebipoe veebilehel oleva teate ja (või) Ostja registreeritud kontole saadetava teatega.

5.4. Müüjal on õigus tellimus tühistada ilma sellest Ostjat ette teavitamata, kui Ostja, olles nõustunud punktidega 8.4.1. ja 8.4.2, ei tasu kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul või kui Müüjal ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul Ostjaga ühendust saada 8.6. punktis viidatud juhul.

5.5. Müüjal on õigus muuta ostu-müügitingmusi, toodete hindu, ostutingimusi ja (või) muid Veebipoega seotud juhiseid. Muudatused kuvatakse Veebipoes. Ostjaid teavitatakse Ostu-müügitingimuste muudatustest.


6. MÜÜJA KOHUSTUSED

6.1. Müüja kohustub tegema Ostjale kättesaadavaks Veebipoe pakutavad teenused (registreerimine Veebipoe süsteemis, Veebipoes ostukorvi loomine, tellimuse esitamine, tellimuse eest tasumine) ning tellimuse välja saatma. Müüja ei saa sellegipoolest tagada, et Veebipood töötab pidevalt ning et andmeedastus toimub tõrgeteta. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahjude eest, mis on seotud Veebipoe talitlushäirete ja (või) andmeedastusvigadega, mis on omakorda põhjustatud vääramatust jõust, riigist, kolmandatest isikutest, samuti Ostja tegevusest. Kui Müüjale tekib hüvituskohustus, hüvitatakse Ostjale Müüjast sõltuvad põhjendatud kahjud, kuid mitte suuremas summas kui Ostja esitatud tellimuse ostusumma.

6.2. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kauba Ostja määratud aadressile Ostu-müügitingimustes välja toodud tingimustel.

6.3. Kui Müüjal ei ole võimalik Ostjale tellitud kaupa pakkuda, kohustub ta pakkuma Ostjale selle omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja keeldub analoogse või sarnase toote vastuvõtmisest, kohustub Müüja tagastama Ostjale kauba eest tasutud ostusumma 3 (kolme) tööpäeva jooksul, juhul kui Ostja on teinud kauba eest ettemaksu.

7. OSTJA REGISTREERUMINE NING OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

7.1. Ostja saab Veebipoest kaupu osta, registreerudes Veebipoe süsteemis aadressil
www.gameroom.ee, või Veebipoe süsteemis registreerimata, vastavalt Veebipoes välja toodud tingimustele.

7.2. Ostja saab vaadata konkreetse toote täpsemat kirjeldust ja selle ostutingimusi, klõpsates toote nimel ja (või) pildil. Mõne kauba kogus on piiratud, Ostjat teavitatakse sellest kauba kirjelduses. Seetõttu palub Müüja sellise teabe olemasolul enne toote tellimist Müüjaga ühendust võtta. Juhul, kui Ostja täpsema teabe saamiseks Müüjaga ühendust ei võta ja tellib kauba ning Müüjal seda ei ole või laojääk on ebapiisav, lahendatakse olukord nii nagu on sätestatud ostu-müügitingimuste punktis 6.3.

7.3. Kauba ostmiseks vormistab Ostja Veebipoes tellimuse vastavalt tellimuse vormis toodud juhistele. Registreerunud Ostja saab kauba valimise ja (või) tellimise protseduuri läbi viia oma kontole sisseloginult.

7.4. Ostja ja Müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui kõik järgmised tingimused on täidetud : (i) Ostja moodustab ostukorvi, järgides Müüja juhiseid, (ii) Ostja annab teavet kättetoimetamise kohta, (iii) Ostja valib makseviisi, teeb ettemakse ning Müüja võtab makse vastu ning (iv) Müüja kinnitab teatega, et Ostja tellimus on vastu võetud ja ette valmistatud ning (või) edastamiseks või kättetoimetamiseks üle antud.

7.5. Enne lepingu kehtima hakkamist võib Müüja saata Ostjale muid teavitusi, näiteks kinnituse makse laekumise kohta jne.

7.6. Leping loetakse sõlmituks ainult Ostja tellimuses nimetatud kaupade puhul, mille müügi on Müüja heaks kiitnud. Müüja ei ole kohustatud Ostjat varustama tellimuses nimetamata kaupadega. Ostu-müügileping loetakse täidetuks, kui kaup antakse Ostjale üle vastavalt ostu-müügitingimustes ja õigusaktides kehtestatud korrale.

7.7. Kauba kättetoimetamise tähtaeg ja selle arvestamine on täpsustatud teates, mille Müüja saadab Ostjale pärast tellimuse vastuvõtmist. Kui sellist teadet eraldi ei esitata või muudel täpsustamata juhtudel hakatakse tarneaega arvestama Ostu-müügilepingu jõustumise kuupäevast.

7.8. Müüja ei pruugi ka pärast Toote eest ettemaksu saamist Ostja tellimust vastu võtta, kui tal pole Ostja soovitud toodet, kui Ostjal ei ole õigust Veebipoest kaupa tellida, kui Ostja ei ole nõustunud Ostu-müügitingimistega, kui Ostja teeb hulgioste ja (või) muudel põhjustel olenevalt konkreetsest Ostjast. Hulgioste võib defineerida kui ebatavaliselt suure hulga kauba ostmist või ebahariliku sagedusega tellimusi, samuti vastavalt muudele kehtestatud kriteeriumidele.

7.9. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Ostu-müügileping registreeritakse ja salvestatakse Veebipoe andmebaasis. Ostjal on Veebipoe süsteemi sisse logides võimalik näha oma tellimuste ajalugu.


8. KAUPADE HINNAD, MAKSMISE KORD JA TINGIMUSED

8.1. Veebipoes müüdavate kaupade juures on välja toodud nende müügihinnad. Veebipoes ja vormistatud tellimustes on kaupade hinnad välja toodud eurodes koos käibemaksuga. Kauba hind ei sisalda tarne hinda. Tarnekulud tasub Ostja.

8.2. Pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, võib Veebipoes näidatud toote hinda muuta ainult siis, kui see on muutunud infosüsteemide tehnilise vea või muude Müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste tõttu. Kui sellisel juhul ei nõustu Ostja toodet uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse Müüjat teavitades tühistada. Tellimuse tühistamise korral käesolevas punktis sätestatud korras tagastatakse kõik Ostja poolt tasutud summad.

8.3. Kui tellimus tühistatakse enne Ostu-müügilepingu kehtima hakkamist, ei kuulu sellega seotud võimalikud kahjud hüvitamisele. Kui tellimus tühistatakse pärast Ostu-müügilepingu kehtima hakkamist, võib Müüja hüvitada Ostjale tekkinud põhjendatud ja otsese kahju, kuid mitte suurema summa ulatuses, kui on tühistatud tellimuses nimetatud kauba hind.

8.4. Ostja saab kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:


8.4.1. pangaülekandega oma internetipanga vahendusel, ettemaksuarve alusel. Sellisel viisil kauba eest tasumisel tuleb Ostjal makse selgitusse märkida tellimuse numbri, mille eest tasutakse. Ostja kannab raha Müüja määratud pangakontole. Vastutus rahaülekannete ja andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga süsteemis;

8.4.2. tasudes kauba eest sularahas Kliendile mugavas pangas. Kui ostja kauba eest sel viisil maksab, tuleb makseselgitusse märkida kuuekohaline tellimuse number. Ostja kannab raha Müüja määratud kontole. Andmeturbe eest vastutab sel juhul asjaomane pank, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga maksesüsteemis;

8.4. 1. pangalingi vahendusel: Ostja suunatakse valitud internetipanka, kus tuleb kinnitada eeltäidetud maksekorraldus. Makse teenustase on 1,49 €. 8.4. 2. kättesaamisel kullerile. Kullerile saab tasuda ainult pangakaardiga.


8.5. Kui Ostja valib Ostu-müügitingimuste punktis 8.4.1 kirjeldatud makseviisi, kohustub Ostja tasuma kauba eest ettemaksu. Makse loetakse sooritatuks alates päevast, mil summa on laekunud Müüja pangakontole.

8.6. Kui Ostja valib punktis 8.4.2 kirjeldatud makseviisi ning Müüjal tekib küsimusi või kahtlusi tellimisvormis esitatud teabe osas, võib Müüja võtta Ostjaga ühendust tellimisvormis esitatud telefoninumbril. Sellisel juhul arvestatakse käesolevate Ostu-müügitingimuste punktis 7.7 täpsustatud kauba kohaletoimetamise tähtaega alates Ostjaga ühenduse võtmise kuupäevast.

8.7. Müüja ei vastuta maksekorralduse protseduuri eest vastavalt käesolevate Ostu-müügitingimuste punktile 8.4.1 ning nende õigeaegse laekumise eest Müüja kontole.

9. MÜÜJA SOODUSPAKKUMISED JA KINKEKAARDID

9.1. Müüjal on õigus korraldada ja teha oma äranägemise järgi mitmesuguseid pakkumisi, näiteks kauba hinna alandamine, komplektide moodustamine jne.

9.2. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta pakkumiste kestust või need tühistada. Pakkumiste tingimuste muutmine või tühistamine jõustub alates muudatuse või tühistamise jõustumisest ning ei kehti enne seda sõlmitud Ostu-müügilepingutele. Teave käimasolevate pakkumiste kohta on kättesaadav Veebipoes ning muudes kanalites, mis levitavad Veebipoe teavet.

9.3. Müüjal on õigus müüa kinkekaarte, mida Ostjal on õigus kasutada Veebipoes müüdava kauba ostmiseks. Kinkekaarte ei ole võimalik osta soodushinnaga. Kinkekaarte ei ole võimalik vahetada rahaks.

9.4. Kui Ostja tasub kinkekaardiga kauba eest, mille väärtus on väiksem kui kinkekaardi väärtus, ei tagastata hinnavahet Ostjale. Kui Ostja tasub kinkekaardiga kauba eest, mille väärtus on suurem kui kinkekaardi väärtus, tuleb Ostjal tasuda hinnavahe.

9.5. Allahinnatud kaubale täiendavad soodustused ei kehti. Müüjal on õigus ühepoolselt määrata teatud tüüpi kaubad, millele soodustusi ei kohaldata.

9.6. Ostja võib ühe ostu kohta kasutada ainult üht sooduskoodi ja (või) kinkekaarti.

10. KAUBA TARNE

10.1. Kauba tellimisel peab Ostja tellimisvormi märkima:

10 .1.1. kauba tarneaadressi, kui Ostja soovib, et kaup toimetatakse kohale kullerteenusega;

10 .1.2. sobiva pakiautomaadi või pakipunkti, kui Ostja valib tarne pakiautomaati või pakipunkti. Viimasel juhul tuleb jälgida ka pakiautomaatide nõudeid pakkidele (näiteks maksimaalne kaal või mõõtmed). )

10.2. Ostja kohustub kauba isiklikult vastu võtma. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta, ent kaup on tarnitud Ostja poolt määratud aadressile, kaotab Ostja õiguse esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule tarnimise osas.

10.3. Vajadusel, st selleks, et tagada kauba õigeaegne kohaletoimetamine Ostjale, võib Müüja kohustada oma tarnepartnerit kauba tarneks otse Ostjale.

10.4. Müüja kohustub tarnima kauba Ostjale vastavalt kauba kirjeldustes välja toodud tarneaegadele, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. See tingimus ei kehti juhtudel, kui vajalikku kaupa ei ole Müüja laos ning Ostjat on sellest teavitatud. Ostja nõustub, et ettenägematute, Müüjast sõltumatute asjaolude ilmnemisel võib kauba tegelik kohaletoimetamise aeg erineda tootekirjelduses väljatoodust ning Ostja ja Müüja vahel eelnevalt kokkulepitust. Ettenägematute asjaolude korral kohustub Müüja võtma Ostjaga viivitamatult ühendust ja leppima kokku kauba tarneaja ning muud tarnega seotud küsimused.

10.5. Kõigil juhtudel vabaneb Müüja vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või vääramatu jõu tõttu.

10.6. Kaup loetakse Ostjale kättetoimetatuks, kui Ostja kinnitab kauba kättesaamist tarnepartneri elektroonilises süsteemis, kättetoimetamise fakt fikseeritakse kullerfirma DPD andmebaasis.

10.7. Saadetise kättetoimetamise ajal peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Kui Ostja allkirjastab arve (saatelehe) või muu saadetise üleandmist tõendava dokumendi, loetakse, et saadetis on tarnitud nõuetekohases korras. Kui Ostja märkab, et tarnitud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud) või tarnitud kauba komplektsus, kogus või kaup ise ei vasta tellitule, peab Ostja selle tegema saatelehele vastava märkuse või fikseerima selle kulleri kasutatavas elektroonilises seadmes. Samuti tuleb täita Müüja esindaja juuresolekul akt tarne käigus kahjustada saanud saadetise kohta. Kui kauba kättesaamine on allkirjaga kinnitatud ilma täiendavate märkusteta, loetakse kaup nõuetekohaselt kohaletoimetatuks ning hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita. Kui avastate kaubal puudusi, mida te kättesaamise hetkel ei märganud, palun teavitage meid sellest (hiljemalt 24 tunni jooksul pärast kättesaamist) e-posti teel [email protected] .

10.8. Kauba kohaletoimetamise (transpordi) teenustasud ja tarnetingimused määrab Müüja . Müüjal on õigus kohaldada kohaletoimetamise (transpordi) teenustasu soodustusi Ostjatele vastavalt Veebipoe Ostu-müügitingimistele.

11. KAUPADE KVALITEEDIGARANTII JA SÄILIVUSAEG

11.1. Veebipoes www.gameroom.ee müüdavate toodete omadused on välja toodud iga toote juures.

11.2. Müüja ei vastuta selle eest, et Veebipoes olevad kaubad ei pruugi värvi, kuju või muude parameetrite poolest vastata kauba tegelikule suurusele, kujule või värvile Ostja kasutatava monitori või telefoniekraani omaduste või seadistuste tõttu.

11.3. Müüja või Tootja võib anda toote kvaliteedile täiendava garantii, mille väljaandja, konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on täpsustatud toote kirjelduses või toote sellist garantiid kinnitavas dokumendis. Lisagarantii andmine ei muuda seadusega ettenähtud toote garantiitingimusi ja kehtivust.

11.4. Juhul, kui Müüja või Tootja ei esita kaupadele täiendavaid toote kvaliteedigarantiisid, kehtivad Ostja ostetud kaupadele selliste kaupade õigusaktidega kehtestatud kvaliteedigarantii ja aegumiskuupäev.

11.5. Konkreetse toote garantiiaeg on välja toodud tootekirjeldustes, ostudokumentides, garantiikaartides vms dokumentides. Garantiiperioodi lõppedes ei ole võimalik saata kaupa garantiiremonti. Kauba kvaliteediga seotud probleemide korral võib Ostja pöörduda Müüja poole, kes suunab Ostja olenevalt kauba Tootjast vastavasse garantiiteeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskustesse.

11.6. Juhtudel, kui õigusaktid määravad konkreetsete kaupade aegumiskuupäeva, kohustub Müüja selliseid kaupu Ostjale müüma nii, et Ostjal on reaalne võimalus selliseid kaupu kasutada enne aegumiskuupäeva.

11.7. Garantiihoolduskeskusest ja (või) Müüjalt tagasi võtmata, garantiihoolduseks üle antud kaupa säilitatakse 3 (kolm) kuud. Seda aega hakatakse lugema hetkest, kui Müüjat teavitatakse tema kontaktidel (telefon, e-posti aadress jne), et Ostja ei ole kaubale ise garantiihoolduskeskusesse järele läinud, sõltumata sellest, kui mitu korda Müüja või garantiihoolduskeskus on selle kolme (3) kuu jooksul üritanud Ostjaga ühendust võtta. Selle aja täitumisel saadab Müüja Ostjale e-kirja (kui e-posti aadress ei ole saadaval, siis helistab), meenutab Ostjale tema kohustust kaubale järele minna ning määrab vajadusel täiendava tähtaja, mis on maksimaalselt 14 (neliteist) päeva. Kui Ostja ei lähe selle täiendava aja jooksul kaubale järele, on Müüjal õigus kaupa mitte kauem säilitada. Toode antakse üle ettevõttele, kes võtab vastu kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ning kodumasinaid või muid esemeid. Sellisel juhul ei vastuta Müüja Ostjale tagastamata kaupa allesjäänud teabe ja muude Ostjale tekkinud võimalike kahjude eest, mis on tekkinud nimetatud kauba hävimisest.

12. KAUBA TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

12.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse ning defektsed kaubad asendatakse ja võetakse tagasi vastavalt Euroopa Liidu vastavatele regulatsioonidele.

12.2. Ostu-müügitingimuste punktis 13.1 nimetatud juhtudel peab Ostja kauba tagastamiseks täitma kauba tagastamisdokumendi Müüja kehtestatud vormil, mis saadetakse Ostjale Ostja soovil e-posti teel. Tagastamisdokument esitatakse koos tagastatud kaubaga. Toote tagastamisel on vaja esitada selle ostu kinnitav dokument ning garantiikaart (kui see on väljastatud).

12.3. Ostja saadab kauba Müüjale tagastamiseks või asendamiseks kauba defektide tõttu või kauba puuduste kõrvaldamiseks või kontrollimiseks Müüja määratud kulleriga. Sellised kaubad võib Müüja eelneval kokkuleppel Ostjalt tagasi võtta.

12.4. Võimalusel tagastage defektne kaup Müüjale originaalpakendis või muus korras pakendis, nii et seda oleks mugav vastu võtta, samuti peavad tagastatud tootega kaasas olema kõik selle osad.

12.5. Vaidluste korral tagastatud toote välimuse muutumise või toote kahjustumise kohta võib Müüja saata toote ekspertiisi. Ekspertiisikulud kannab süüdlane.

12.6. Ostjal - füüsilisel isikul (tarbijal) on põhjendust esitamata õigus taganeda kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, välja arvatud Tarbijakaitse regulatsioonides välja toodud erandid. Ostu-müügilepingu võib üles öelda ainult juhul, kui toodet pole kasutatud, rikutud või selle välimus pole oluliselt muutunud, st toote või selle pakendi välimusele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud vastuvõetud toote kontrollimiseks. Ostja peab seda õigust kasutama vastutustundlikult ja tagastama toote originaalpakendis ning tagastama kõik toote terviklikud osad. Lepingust taganemisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, mis johtub kauba olemuse ja toimivuse kindlaks tegemiseks ebavajalikest toimingutest.

12.7. Ostja õigus taganeda sõlmitud lepingust ei kehti järgmiste lepingute suhtes: teenuslepingud, mille alusel osutatakse Ostjale teenuseid täies ulatuses, kui Ostja on andnud selgesõnalise nõusoleku ja tunnistanud, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda, kui Müüja lepingu täielikult täidab; lepingud kaupade kohta, mis on valmistatud vastavalt Ostja erijuhistele, mis ei ole eelnevalt valmistatud ja mis on toodetud vastavalt Ostja isiklikule valikule või juhistele, või kaupade kohta, mis on selgelt kohandatud vastavalt Ostja isiklikele vajadustele; kiiresti riknevate või lühiajaliste kaupade lepingud; lepingud pakendatud kaupade kohta, mis on pärast kohaletoimetamist lahti pakitud ja mis ei ole tervise või hügieeni kaalutlustel tagasisaatmiseks kõlblikud; pärast kohaletoimetamist lahti pakitud video- või helisalvestiste või pakendatud tarkvara lepingud; ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kättetoimetamise lepingud, välja arvatud nende väljaannete tellimise lepingud; digitaalse sisu pakkumise lepingud, kui digitaalse sisu pakkumine on algatatud Ostja eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja tunnistades, et ta kaotab selle tõttu õiguse lepingust taganeda.

12.8. Nende tingimustega nõustudes kinnitab Ostja, et mõistab, et punktis 12.7. nimetatud kaubakategooriate hulka kuuluvad ka pakendatud elektroonilised raamatud, audiovisuaalsed teosed, fonogrammid mis tahes video- või helikandjal, arvutiprogrammid ja muud sarnased kaubad, mis on lahti pakitud, st Müüja ei anna Ostjale õigust lepingust taganeda.

12.9. Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva möödumisel ostu-müügilepingu täitmise päevast ehk kuupäevast, mil Ostja või Ostja volitatud isik, välja arvatud vedaja, saab tellitud kauba kätte; või kui Ostja on tellinud rohkem kui ühe toote ning saab need kätte eraldi, siis alates kuupäevast, mil Ostja või Ostja volitatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte viimased kaubad; või kui kaup tarnitakse erinevates partiides või osades, siis alates kuupäevast, mil Ostja või Ostja volitatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte viimase partii või osa.

12.10. Ostja - füüsiline isik (tarbija) teavitab Müüjat kauglepingust taganemisest või väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganemisest, esitades nõuetekohaselt täidetud taganemisvormi või esitades selge avalduse oma lepingust taganemise otsuse kohta.

12.11. Kaup tuleb tagastada hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest Müüjale. Ostja vastutab tagastatava kauba nõuetekohase pakendamise eest. Ostja kannab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

12.12. Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise nõuete täitmise tõendamise kohustus lasub Ostjal.

12.13. Kui ostja on kasutanud oma õigust lepingust taganeda, siis lõpevad poolte kohustused kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu täitmiseks või kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu sõlmimiseks, kui ostja on selle sõlmimiseks soovi avaldanud.

12.14. Kauba ostusumma, sealhulgas tarnekulu tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatud kauba tagasi jõudmisest Müüjani. Kui kaup tagastatakse posti teel, kulleriga jne, tagastatakse raha Ostjale pangaülekandega, olenemata sellest, kuidas ta kauba eest tasus. Kui kaup tagastatakse Müüja tegevuskohas (kauba kättesaamise kohas), võib raha tagastada Ostjale ülekande või sularahaga.

12.15. Juhul, kui Ostja tagastab (lepingust taganemisega, defektse toote tagastamisega vms) ainult ühe või mitu, kuid mitte kõiki tarnitud tooteid, hüvitatakse talle tarnekulu proportsionaalselt tellitud ja tagastatud kauba kogusega. Kui mitme kauba ostmisel määratakse konkreetsele kaubale konkreetne tarnehind, tagastatakse Ostjale sellise kauba tagastamisel konkreetne tarnehind.

12.16. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Ostjale lisakulusid, mis on tingitud asjaolust, et Ostja on selgelt valinud alternatiivi kõige odavamale Müüja poolt pakutavale kauba kohaletoimetamise ja (või) tagastamise viisile. Sellisel juhul hüvitatakse Ostjale kauba kohaletoimetamise või tagastamisega seotud tavapärased kulud.

12.17. Müüja võib Ostja poolt tasutud summa tagasimakset kinni pidada seni, kuni kaup on Müüjale tagastatud või kuni Ostja esitab tõendi, et kaup on Müüjale saadetud, olenevalt sellest, kumb toimub varem. Sellisel juhul arvestatakse Ostu-müügitingimuste punktis 12.14 nimetatud tagasimaksetähtaega vastava kinnituse saamise järgi.

12.18. Kui Ostja kasutab õigust sõlmitud lepingust taganeda, lõpetatakse täiendavad lepingud automaatselt. Lisalepingud on lepingud, mille alusel Ostja omandab sõlmitud lepinguga seotud kaupu või teenuseid ning neid kaupu või teenuseid osutab Müüja või muu isik vastavalt Müüjaga sõlmitud lepingule. Ostja peab lisalepingu lõpetamisest viivitamatult kirjalikult teatama teisele poolele ja esitama kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise üksikasjad. Eraldi teadet Ostjalt ei nõuta, kui lisaleping on sõlmitud sama Müüjaga, kellele on taganemisest teatatud vastavalt Tarbijakaitse regulatsioonidele.

12.19. Kui kauba eest on täielikult või osaliselt tasutud tarbijakrediidilepingu alusel, siis lepingust taganemise õiguse kasutamise korral see tarbijakrediidileping lõpetatakse ilma Ostjale esitatavate täiendavate kohustusteta Tagasimakse kauba eest sularahas, pangakaardi või pangaülekandega tasunud Ostjale tehakse 5 (viie) tööpäeva jooksul või varem, tagastades tasutud summa Ostja valitud pangakontole. Raha tagastatakse ostjale, kes tasus kauba eest pangakaardiga elektrooniliste süsteemide kaudu hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul või varem alates tellimuse tühistamise kinnitusest. Seda maksmis- ja tagasimakseviisi haldab UAB „First Data Lietuva“.

13. VASTUTUS

13.1. Registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest vastutab Ostja. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja tagajärgede eest.

13.2. Ostja vastutab oma Veebipoes tehtavate toimingute eest.

13.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui Veebipoe pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kasutades Veebipoega ühenduse loomiseks Ostja sisselogimisandmeid, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

13.4. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui Ostja ei ole vaatamata Müüja soovitustele ja ettekirjutustele tutvunud Ostu-müügitingimustega, kuigi Ostjale on selleks võimalus antud.

13.5. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ega üksikisikute linkide, teabe ega tegevuste eest Veebipoes. Müüja ei esinda ega kontrolli ülalnimetatud veebilehti ega vastavaid ettevõtteid, asutusi, organisatsioone ning üksikisikuid.

13.6. Kahju korral hüvitab süüdlane teisele poolele otsese kahju.

14. PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE KAITSE. OTSETURUNDUS

14.1. Ettevõte kogub, töötleb ja salvestab isikuandmeid vastavalt käesolevatele ostu-müügitingimustele, Isikuandmete kaitse üldmäärusele ning teistele vastavatele Euroopa Liidu õigusaktidele. Ettevõte tagab andmesubjektide õigused vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele ja teistele isikuandmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid e-kaubanduse toimingute tegemiseks (klienditellimuste vastuvõtmine ja täitmine, garantiiteenindus jne).

14.2. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: (i) e-kaubanduse eesmärgil - Ostja tuvastamiseks, Veebipoes kaupade ja teenuste müümiseks, Ostja tellimuste töötlemiseks, Ostjale finantsdokumentide väljastamiseks, kaupade tarnimiseks, garantiiteenuste osutamiseks, raha tagastamiseks, kaupade vahetamiseks, Ostja tehtud ostuga seotud probleemide lahendamiseks, Müüja muude kohustuste täitmiseks (üksikasjad Ostu-müügitingimuste punktis 14.4), (ii) otseturunduse eesmärgil (üksikasjad Ostu-müügitingimuste punktis 14.5), (iii) teenuste kvaliteedi tagamise eesmärgil.

14.3. Kaupa tellida ja (või) Veebipoes registreeruda sooviv Ostja kinnitab, et ta: (i) nõustub esitama oma isikuandmed, (ii) nõustub ostu-müügitingimustega ning neis sätestatud isikuandmete kaitse poliitikaga, (iii) ei esita Müüjale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes täpsustatud eesmärkidel.

14.4. Müüja töötleb e-kaubanduse eesmärgil Ostja järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, aadress (kui Ostja märgib tellimisvormi tarneaadressi). Neid isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse seni, kuni tellimus on täielikult täidetud. Seejärel kantakse andmed passiivsesse andmebaasi ja säilitatakse kogu garantiiaja jooksul. Eespool nimetatud tähtaegade möödumisel hävitab isikuandmed ettevõtte volitatud töötaja.

14.5. Müüja töötleb isikuandmeid ka otseturunduse eesmärgil. Kui Ostja nõustub www.gameroom.ee” Veebipoes Müüjalt uudiseid saama, kinnitab ta, et on nõus Müüjalt ja (või) Müüja volitatud kolmandatelt isikutelt saama teavet ja reklaammaterjale teenuste ning kaupade kohta registreerimisvormil määratud e-posti aadressile ja (või) SMS-sõnumeid ja (või) kõnesid samas määratud mobiiltelefoninumbrile.


14.6. Müüja võib statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid, mis ei ole otseselt seotud Ostja isikuga, näiteks andmeid ostetud kaupade kohta. Sellist statistikat kogutakse ja töödeldakse viisil, mis ei võimalda tuvastada Ostja isikut ega näha muid isikuandmeid, mida saaks isiku tuvastamiseks kasutada.

14.7. Müüja kogub isikuandmed otse Ostjalt (pärast registreerimist Veebipoe kliendikontolt või algatatud Ostu-müügilepingust). Ostja peab registreerimisel ja (või) ostmisel esitama õiged isikuandmed. Muul viisil saadud isikuandmeid Müüja ei töötle.

14.8. Ostja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel teeb Müüja kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ning muu ebaseadusliku töötlemise eest. Kuid Ostja on ka ise kohustatud oma andmete turvalisuse ja/või konfidentsiaalsuse eest hoolitsema, eriti selles osas, mis puudutab nende avaldamist kolmandatele isikutele. Alaealiste käitumise ja/või nende andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest vastutavad niisuguste isikute vanemad või eestkostjad.

14.9. Ostja kinnitab, et ta on saanud võimaluse isikuandmete töötlemise tingimustega tutvuda. Ostjale antakse teada, et tal on järgmised õigused:

14.9.1. Registreerimisvormis esitatud teavet igal ajal muuta ja/või uuendada ning oma registreerumine tühistada. Viimasel juhul Ostja kasutajakonto tühistatakse ja registreerimisandmed kustutatakse.

14.9.2. Ostjal, kes on esitanud Müüjale isikut tõendava dokumendi või õigusaktidega sätestatud korras või e-sidevahendite abil, mis võimaldavad isikut nõuetekohaselt tuvastada, oma isikusamasuse kinnitanud, on õigus oma andmetega tutvuda ning kontrollida, kuidas neid töödeldakse, st saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele neid edastatakse, nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või isikuandmete töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse isikuandmete õigusliku kaitse seaduse või muude seaduste sätteid rikkudes.

14 .9.3. Muud isikuandmete õigusliku kaitse seaduses ja muudes normatiivaktides sätestatud õigused.

14.9.4. Ostja väljendab nõusolekut või mittenõustumist oma isikuandmete töötlemisega kirjalikult ja/või e-posti teel, millega ta on e-poes registreerunud, märkides ära oma ees- ja perekonnanime.

14.10. Ostjal on õigus oma isikuandmete töötlemisega mitte nõustuda ning samuti oma isikuandmete esitamisest keelduda. Kui aga isikuandmed on vajalikud Ostja isiku tuvastamiseks lepingute sõlmimise ja täitmise (e-kaubanduse) eesmärkidel, ei saa Müüja lepingut sõlmida ja/või täita, kui Ostja pole isikuandmeid esitanud ja/või nende töötlemisega ostu-müügitingimustes sätestatud eesmärkidel nõustunud.


14.11. Ostjal on õigus esitada taotlusi isikuandmete parandamiseks, hävitamiseks või isikuandmete töötlemise peatamiseks kirjalikult, e-posti teel või isiklikult Müüja tegevuspaigas.


14.12. Müüja kohustub tagama Ostja isikuandmete turvalisuse ning rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid ebaseadusliku hävitamise ja/või juhusliku muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest. Kõik Müüja töötajad ja esindajad kohustuvad Ostja isikuandmeid kaitsma.


14.13. Käesolevates ostu-müügitingimustes sätestatud ulatuses ja korras võib Müüja edastada isikuandmeid ainult andmesubjektile ja kullerifirmadele, aga ka teistele andmesaajatele, kui Müüja on kohustatud esitama isikuandmeid seadustes, kohtulahendites ja muudes õigusaktides sätestatud alustel.


14.14. Töödeldavate isikuandmetega seotud päringud, pretensioonid ja muu teave tuleb Müüjale esitada kirjalikult (e-posti teel):
UAB GAME ROOM
E- post [email protected]

14.15. Päringud, pretensioonid ja muu teave tuleb formuleerida nii, et Müüja saaks Ostja vastuse koostamiseks vajalikus ulatuses tuvastada ning tal oleks võimalus Ostjale vastus saata. Müüja püüab Ostja poolt esitatud päringuid, pretensioone ja taotlusi käsitleda võimalikult kiiresti.


15. LÕPPSÄTTED

15.1. Ostja ja Müüja vaheline suhtlus, sealhulgas, kuid mitte ainult teadete vahetamine ja kirjavahetus, toimub kirjalikult. E-posti teel saadetud teateid käsitletakse kirjalike teadetena. E-posti teel saadetud teade loetakse kätte saaduks, kui selle saatmisest on möödunud 96 (üheksakümmend kuus) tundi.

15.2. Müüja jätab endale õiguse ostu-müügitingimusi igal ajal muuta, parandada ja täiendada, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Kõikidest muudatustest, parandustest ja täiendustest teavitatakse e-poes. E-poe süsteemis registreerunud Ostjat teavitatakse muudatustest ka tema kasutajakontole sisselogimise ajal. Ostu-müügitingimuste muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist e-poes. E-poest kaupu ostes nõustub Ostja muudetud, parandatud ja täiendatud ostu-müügitingimustega. E-poest saavad kaupa osta ainult need Ostjad, kes kehtivate ostu-müügitingimustega nõustuvad.

15.3. E-poes kauba ostu-müügiga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi kohtus vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

15.4. Päringu ja/või kaebuse Müüja tegevuse ja teenuste kohta peab Ostja-tarbija esitama kirjalikult kõigepealt Müüjale ning selles oma nõuded ära tooma. Niisugused kirjad tuleb saata aadressile [email protected]. Kui klient Müüja vastusega ei nõustu, võib ta pöörduda riikliku tarbijakaitse poole või täita vastava taotlusvormi tarbijavaidluste lahendamise e-platvormil, aadressil https://ec.europa.eu/odr/. Kohtuvaidlusi lahendatakse õigusaktidega sätestatud korras.